Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านใหม่คลองเคียน จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
     
 
 
 
เร่งรัดบันทึกข้อมูลโครงการ \\\"1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจส่ิงแวดล้อม\\\" ในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (info) ด่วนที่สุด [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 และการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้่อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/62 [ 25 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 87 
แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด่วนที่สุด) [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 112 
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม(ด่วนที่สุด) [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญา (ด่วนที่สุด) [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 84 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \"กลยุทธ์การวางผังชุมชน\" Urban Community Strategy (UCS) [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 Information Management System 4.0 (IMS 4.0) [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
หารือผลกระทบกรณีงานก่อสร้างต้องผ่านการรับรองจากวิศวกร (ด่วนที่สุด) [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
แนวทางการรับเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 58 
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 28 
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 80 
การยันทึกระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น และระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 59 
การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 94 
การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรัยรางวัล กระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด) [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 105 
 
 
   
 
 
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.7/ว1428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 25 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1272  [ 25 มี.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1287  [ 25 มี.ค. 2562 ]
คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 มี.ค. 2562 ]
การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1273  [ 25 มี.ค. 2562 ]
การเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชีของกรมส่งเสริมฯ กจ. มท 0802.3/ว57  [ 25 มี.ค. 2562 ]
การเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานนิติการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.3/ว56  [ 25 มี.ค. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ด้วยหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว1295  [ 25 มี.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1256  [ 25 มี.ค. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 25 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1263 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 มี.ค. 2562 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของ สวทช. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1091  [ 25 มี.ค. 2562 ]
ข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการคำนวณการเปรียบเทียบคืนค่างานฐานรากตอกเสาเข็มและฐานรากแผ่ สน.คท. มท 0808.2/ว1245  [ 25 มี.ค. 2562 ]
ข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว1244  [ 25 มี.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1266 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2]  [ 25 มี.ค. 2562 ]
การจัดทำหนังสือแหล่งน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว5737  [ 22 มี.ค. 2562 ]
แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/228 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะรุ่นที่ 37, 39, 43 และ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1250  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.5/ว1275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว12  [ 22 มี.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว11 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ กสล. มท 0820.2/ว1090  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขออนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว Rabies One Data (ระบบ Thai Rabies Net) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1234  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/5579-5615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะเปียก (No.10) 22 ลิตร [ 25 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสมุด และปากกาพร้อมซองใส่เอกสาร [ 25 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ [ 25 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด [ 25 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม [ 25 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใหม่คลองเคียน-บ้านอีตูบ [ 20 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านใหม่คลองเคียน-บ้านอีตูบ [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ [ 8 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ 2,1 บ้านคลองตะขาบ หมู่ที่ 2 [ 14 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 38 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 14 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 37 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน อบต (สำนักงานปลัด) [ 25 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 48 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์) [ 25 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 50 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ4 ลิ้นชัก) [ 24 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 43 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติด้านบริการแพทย์ฉุเฉินและเฝ้าระว [ 24 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 32 
 
 
อบต.หนองไผ่แบน โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่าอ้อ ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หูช้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
 
หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 291  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 402  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 333  ตอบ 0  
ขาย จำหน่าย ยืม เช่า Inverter (16 ม.ค. 2558)    อ่าน 1018  ตอบ 1  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน จังหวัดอุทัยธานี เปิดให้บริการ (8 พ.ย. 2557)    อ่าน 587  ตอบ 1  
 
 
 
ตะกร้าสาน
 
วัดเขาว่าน
 
 
ทต.เมืองการุ้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซ (24 มี.ค. 2562)    อ่าน 676  ตอบ 4
อบต.ดอนขวาง แจ้งร้งเรียนเรื่องน้ำประป (22 มี.ค. 2562)    อ่าน 1789  ตอบ 16
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) จพง.ธุรการ (16 มี.ค. 2562)    อ่าน 58  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี นักวิชาการศึกษาชำนาญการหา (7 มี.ค. 2562)    อ่าน 217  ตอบ 3
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย (18 ก.พ. 2562)    อ่าน 157  ตอบ 0
อบต.หนองฉาง รับโอนช่างโยธา (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 82  ตอบ 0
อบต.น้ำซึม อยากให้อบต.ออกมาประชาสัมพ (3 ก.พ. 2562)    อ่าน 120  ตอบ 1
อบต.หูช้าง ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังช (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 68  ตอบ 0
อบต.ทุ่งนางาม เว็บไซต์ อบต.ทุ่งนางาม อ. (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 56  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายพนรักงานส่วนตำบ (24 ม.ค. 2562)    อ่าน 237  ตอบ 0
 
 
 
 


 
  คุณคิดว่าอบต.บ้านใหม่คลองเคียน ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด?
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  สาธารณูปโภค
  การส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
  1/1 หมู่ที่ 5 อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
  โทรศัพท์ : 056-535-206, 056-510-787 โทรสาร : 056-535-206 ต่อ 0
  จำนวนผู้เข้าชม 1,583,189 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
   
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2557