หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านใหม่คลองเคียน จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
     
 
 
 
การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมุลฯ ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 207 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 136 
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินงานผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 13 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 116 
ขอความร่วมมือให้ อปท. ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 167 
การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) (ด่วนที่สุด) [ 10 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 221 
การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ด่วนที่สุด [ 8 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 164 
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก (ด่วนที่สุด) [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
สรุปรายงานการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตรป งวดที่ 3 (เพิ่มเติม) [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
ขอความอนุเคราะหืตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 28 
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูต่อแม่ [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/62 [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด่วนมาก) [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด) [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 53 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังขีพความพิการ ไตรมาสที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2562) [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
 
 
   
 
 
การดำเนินการโตรงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 1955 [คำอธิบายการดำเนินโครงการ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1(อบต.)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2(อบจ.)]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1953  [ 17 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1958  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1946  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด กศ. มท 0816.3/ว1932  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11 สน.บถ.  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1934  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะรุ่นที่ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1919  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1924  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1921  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1922 [เอกสารแนบ]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1878  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ฯ สน.คท. มท 0808.2/9116-9123 , 9124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1904  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2931  [ 15 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1906  [ 15 พ.ค. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1877  [ 15 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อ อปท. ที่นำเข้าข้อมูลจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลรายชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ไม่ครบถ้วน ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0804.6/ว1889 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ค. 2562 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1888  [ 15 พ.ค. 2562 ]
การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1887 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ค. 2562 ]
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อเมนระบบประปา บ้านคลองตะขาบ หมู่ที่ 2 [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเขาว่าน ซอย 3 หมู่ที่ 4 [ 15 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลำเหมืองบ้านเก้าเลี้ยว หมู่ที่ [ 18 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อวร้างถนน คศล.สายซอยประปา ม.1 บ้านเขลูกโล่ [ 3 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง [ 3 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวาร (หนังสื้อพิมพ์) อบต. [ 3 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะเปียก (No.10) 22 ลิตร [ 25 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 37 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสมุด และปากกาพร้อมซองใส่เอกสาร [ 25 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการ [ 25 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด [ 25 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม [ 25 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 42 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใหม่คลองเคียน-บ้านอีตูบ [ 20 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 63 
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านใหม่คลองเคียน-บ้านอีตูบ [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 68 
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ [ 8 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 61 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 56 
 
 
อบต.เนินแจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง [ 20 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินแจง ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 [ 20 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำซึม กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2562 [ 18 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
 
 
หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 350  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 436  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 369  ตอบ 0  
ขาย จำหน่าย ยืม เช่า Inverter (16 ม.ค. 2558)    อ่าน 1066  ตอบ 1  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน จังหวัดอุทัยธานี เปิดให้บริการ (8 พ.ย. 2557)    อ่าน 621  ตอบ 1  
 
 
 
ตะกร้าสาน
 
วัดเขาว่าน
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา (16 พ.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทม.อุทัยธานี เงินผู้สูงอายุ (16 พ.ค. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทม.อุทัยธานี เงินผู้สูงอายุ (15 พ.ค. 2562)    อ่าน 21  ตอบ 0
ทม.อุทัยธานี เงินผู้สูงอายุ (15 พ.ค. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.หนองกระทุ่ม เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม (7 พ.ค. 2562)    อ่าน 23965  ตอบ 17
ทต.หนองฉาง อยากทราบ (6 พ.ค. 2562)    อ่าน 2746  ตอบ 15
อบต.คอกควาย เว็บไซต์ อบต.คอกควาย อ.บ้ (6 พ.ค. 2562)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.พลวงสองนาง น้ำปะปาหมู่2 บ้านหนองแขวน (3 พ.ค. 2562)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.หนองขาหย่าง การขออนุญาตปลูกสร้่างบ้าน (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 55  ตอบ 1
อบต.หนองกลางดง พอจะมีเบอร์ติดต่อ อบต ไหม (7 เม.ย. 2562)    อ่าน 520  ตอบ 2
 
 
 
 


 
  คุณคิดว่าอบต.บ้านใหม่คลองเคียน ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด?
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  สาธารณูปโภค
  การส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน
  1/1 หมู่ที่ 5 อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
  โทรศัพท์ : 056-535-206, 056-510-787 โทรสาร : 056-535-206 ต่อ 0
  จำนวนผู้เข้าชม 1,696,986 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
   
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2557